DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT SZKOŁY
OCENA Z ZACHOWANIA W CZASIE NAUKI ZDALNEJ
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W CZASIE NAUKI ZDALNEJ
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2017-2022
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA 2018-2019
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY SPORTOWEJ
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ O PROFILU SIATKÓWKA I PIŁKA NOŻNA
OŚWIADCZENIE WOLI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY SPORTOWEJ
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
ZAŁĄCZNIK NR 1 PPP
ZAŁĄCZNIK NR 2 PPP
ZAŁĄCZNIK NR 3 PPP
ZAŁĄCZNIK NR 4 PPP
ZAŁĄCZNIK NR 5 PPP
REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
INSTRUKCJA ZAMAWIANIA KART ŚKUP
WNIOSEK STYPENDIUM SZKOLNE 2018_2019
ZAŁĄCZNIK NR 8 ZAŚWIADCZENIE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH
ZAŁĄCZNIK NR 6 OŚWIADCZENIE OGÓLNE
ZAŁĄCZNIK NR 6A OŚWIADCZENIE PRACE DORYWCZE I PUP
ZAŁĄCZNIK NR 1 UPOWAŻNIENIE
REGULAMIN KWALIFIKOWANIA NA EUROWEEK
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
STYPENDIUM SZKOLNE - ZAŁĄCZNIK NR 6 OŚWIADCZENIE OGÓLNE
STYPENDIUM SZKOLNE - ZAŁĄCZNIK NR 6A OŚWIADCZENIE PRACE DORYWCZE I PUP
STYPENDIUM SZKOLNE - ZAŁĄCZNIK NR 8 ZAŚWIADCZENIE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH
WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ
REGULAMIN PRZEDSIĘWZIĘCIA "NICE TO MEET YOU EUROPE"
WYNIKI PRZEDSIĘWZIĘCIA "NICE TO MEET YOU EUROPE"
ZGODA NA OBJĘCIE DZIECKA OPIEKĄ STOMATOLOGICZNĄ
KARTA ZAPISU NA OBIADY
KWESTIONARIUSZ REZYGNACJI Z OBIADÓW
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
OŚWIADCZENIE - KWOTA WOLNA OD PODATKU
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO – DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWA I SPORTOWO - REKREACYJNA
WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA INDYWIDUALNEGO WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI PRACOWNIKÓW
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA INDYWIDUALNEGO WYPOCZYNKU URLOPOWEGO DLA PRACOWNIKÓW, EMERYTÓW / RENCISTÓW
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOPŁATY DO WYPOCZYNKU ZORGANIZOWANEGO PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W TYM ZAKRESIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ – ZAPOMOGI PIENIĘŻNEJ
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ, UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ, ZGODA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ