Działalność biblioteki

biblioteka

Biblioteka szkolna jest czynna codziennie: od poniedziałku do czwartku od godziny 7.30 do 15.30 oraz w piątek w godzinach 7.30 - 15.00.

Pomocą i radą służą w tym roku panie: mgr Aleksandra Pacynamgr Małgorzata Dropia oraz mgr Joanna Zbyrowska.

Nasz księgozbiór liczy obecnie ponad 36 tys. woluminów i prawie 14 tys. podręczników, które wypożyczamy uczniom kl. 1-8. Podstawę naszego księgozbioru stanowią lektury, ale posiadamy również książki przygodowe, obyczajowe, serie wydawnicze, bajki i wierszyki dla najmłodszych czytelników. Nasz księgozbiór jest co roku wzbogacany o nowe zakupy, a także poprzez  dary naszych czytelników.

Czytaj więcej...

Regulamin wypożyczenia bezpłatnych podręczników

Regulamin wypożyczenia bezpłatnych podręczników

oraz materiałów edukacyjnych służących do realizacji programów nauczania

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 13 w Katowicach

Podręczniki i materiały edukacyjne gromadzone są w  bibliotece szkolnej i wypożyczane kolejnym trzem rocznikom uczniów na okres jednego roku szkolnego.

 1. Książki należy zwrócić w  terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.
 2. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 3. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 4. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek.
 5. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne, nie wolno niczego pisać, zaznaczać, należy go obłożyć, zabezpieczając przed zniszczeniem. Podręczniki należy w wyznaczonym do tego miejscu podpisać – imieniem i nazwiskiem dziecka.
 6. Uczniowie, którzy zmieniają klasę muszą o tym poinformować nauczyciela – bibliotekarza.
 7. Uczniowie zmieniający miejsce zamieszkania w tym szkołę są zobowiązani oddać wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki.
 8. W przypadku ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych - uczeń nie oddaje tychże dokumentów w szkole macierzystej, a wypożyczone dokumenty stają się własnością organu prowadzącego nową szkołę.
 9. Rodzice/opiekunowie ucznia wypożyczającego podręczniki podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

 


……………………….                                                                                                                                                                              Katowice, dnia ……………….

/pieczątka szkoły/  

Oświadczenie

Przyjmuję do wiadomości, że jestem odpowiedzialna(y) za właściwe użytkowanie wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych w roku szkolnym ……………………………. przez moje dziecko ………………………………………………………………………………………… ucznia klasy …………….

W przypadku zniszczenia, zgubienia lub nieoddania do biblioteki szkolnej wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych ponoszę odpowiedzialność finansową zgodnie z art. 22 ak ust. 3 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 811).

…………………………….

/data i czytelny podpis/

WYTYCZNE W BIBLIOTECE NA CZAS TRWANIA PANDEMII

Wytyczne obowiązujące w bibliotece Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 13 w Katowicach

NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

Postanowienia ogólne:

 • Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wchodzić tylko uczniowie szkoły, nauczyciele i pracownicy placówki.
 • Bibliotekarz w bibliotece szkolnej może używać rękawiczek. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust podczas wykonywania swoich czynności jednak musi nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas bezpośredniego kontaktu z czytelnikami.
 • Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego (dezynfekcja rąk przez nauczyciela- bibliotekarza czytelnikom wypożyczającym książki z tzw. literatury pięknej)
 • W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika wyznacza się strefę:
  • dla osoby oddającej książki i dla osoby oczekującej na wypożyczenie,
  • do składowania oddanych książek – czytelnik oddający wypożyczoną książkę odkłada w przygotowane białe pudełko z napisem odpowiadającym danemu dniu tygodnia – np. w środę z napisem środa – w celu przejścia dwudniowej kwarantanny książek. W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
 • Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz. Dodatkowo będą przygotowane tzw. „stoliki do wyboru” z konkretnymi propozycjami do wypożyczenia, które będą wymieniane przez nauczyciela – bibliotekarza.
 • Czytelnicy mogą również składać zamówienia książek drogą elektroniczną przyjętą w szkole - poprzez e-dziennik.
 • Lektury wypożyczamy we współpracy z nauczycielami – polonistami poprzez przygotowane imienne listy zbiorcze w danej klasie
 • Ograniczony zostaje dostęp do czytelni.
 • Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane dniami zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).
 • W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.
 • Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu.
 • Podczas nauki zdalnej lub hybrydowej część swoich obowiązków bibliotekarz może wykonywać w bibliotece.

Procedury opracowane na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN. Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.