ROK SZKOLNY 2020-2021

WAŻNE INFORMACJE

 1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6:30-17.00.
 2. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu.
 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 17:00 zostanie uruchomiona procedura zgoda z systemem wychowawczym szkoły.
 4. Poza godzinami swoich lekcji, uczniowie nie mogą przebywać na korytarzach szkolnych bez opieki. Dzieci niezapisane do świetlicy (których rodzice nie złożyli deklaracji), zobowiązane są przychodzić do szkoły i wychodzić z niej zgodnie ze swoim planem zajęć.
 5. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.
 6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 7. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
 8. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.
 9. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.)
 10. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy, aby dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, MP3, PSP itd.
 11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych.
 12. Dzieci z klas I-III ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
 13. Uczniowie którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur.
 14. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem.
 15. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, logopedą celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej
działającej w Szkole Podstawowej nr 51
z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach

Czytaj więcej...

Pomieszczenia świetlicowe

Świetlica  „ROTUNDA” (integracyjna) - sala numer  99

Pracują tu:

 • mgr Grażyna Zych – Cieślik - kierownik świetlic, która jako terapeuta prowadzi również zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym w ramach programu profilaktycznego „Skrzydełko”,
 • mgr  Grażyna  Michalska,
 • mgr Kinga Drożdż.

Czytaj więcej...

Świetlica - informacje

Świetlice w naszej szkole są miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas w oczekiwaniu na lekcje lub po zakończonych zajęciach.

Na prośbę i potrzeby rodziców świetlica pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00.

W bieżącym roku szkolnym do świetlicy zapisanych jest 363 uczniów regularnie uczestniczących w zajęciach oraz ok. 30 okazjonalnie.

Zajęcia świetlicowe są bezpłatne.

Czytaj więcej...