REKRUTACJA - INFORMACJE

Szczegółowe informacje o rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 znajdą Państwo pod adresem:

Rekrutacja (katowice.eu)

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 2211/2022 Zarządzenie 2211/2022 (katowice.eu) informujemy, że rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 w Katowicach prowadzona będzie systemem elektronicznym w terminie:

Nabór podstawowy
DOTYCZY DZIECI ZAMIESZKUJĄCYCH OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 1. Zgłoszenie kandydata do obwodowej szkoły podstawowej: 21 marca – 8 kwietnia 2022;
 2. Weryfikacja zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną: 21 marca – 13 kwietnia 2022;
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych: 21 kwietnia 2022;
 4. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych: 25 kwietnia 2022;

Nabór uzupełniający
DOTYCZY DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE ORAZ, JEŻELI POZOSTANĄ WOLNE MIEJSCA - KANDYDACI SPOZA OBWODU

 1. Zgłoszenie kandydata do obwodowej i pozaobwodowej szkoły podstawowej: 9 - 20 maja 2022;
 2. Weryfikacja zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną: 9 - 26 maja;
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych: 31 maja 2022;
 4. Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka spoza obwodu woli przyjęcia: 31 maja – 10 czerwca 2022;
 5. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych: 27 czerwca 2022.

Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny i odbywa się poprzez stronę: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice

Nabór elektroniczny dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i rozpocznie się 21.03.2022.

 

REKRUTACJA PRZEDSZKOLE

NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

WAŻNE TERMINY

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 2211/2022 Zarządzenie 2211/2022 (katowice.eu) informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2022-2023 w Katowicach prowadzona będzie systemem elektronicznym w terminie:

 • od 07 do14 marca 2022r. składanie wniosków o kontynuacji edukacji przedszkolnej
 • od 22 marca 2022 od godz. 9:00 do 4 kwietnia do godz.14.00 składanie nowych wniosków

Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny i odbywa się poprzez stronę: http://katowice.przedszkola.vnabor.pl

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się na stronie internetowej i wprowadzają dane do formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany przez oboje rodziców (nie dotyczy osób samodzielnie wychowujących) z określonymi w Zarządzeniu Prezydenta, załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Formularz można:

 • przekazać pracownikowi sekretariatu codziennie w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00,
 • włożyć do skrzynki podawczej w przedsionku wejścia do szkoły od strony ul. Przyjaznej (klasy młodsze),
 • przesłać listownie (o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego) lub
 • przesłać skan podpisanego wniosku na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 21 kwietnia 2022 r. godz.12.00

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2022/2023.

Lp Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22.03.2022 od godziny 9:00 do 04.04.2022 do godziny 14:00

Od 14.07.2022 r. od godziny 08:00 do 18.07.2022 r. do godziny 15:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

22.03.2022 r., od godziny 09:00 do 04.04.2021r. do godziny 14:00

14.07.2022 r. od godziny 08:00 do 18.07.2022 r. do godziny 15:00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 11.04.2022 r. o godzinie 15:00 27.07.2022 r. o godzinie 13:00
4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 11.04.2022 r. od godziny 15:00 do 13.04.2022 r. do godziny 15:00 

od 27.07.2022 r. od godziny 13:00 do 29.07.2022 r. do godziny 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21.04.2022 r. o godzinie 12:00

04.08.2022 r. o godzinie 15:00

KRYTERIA NABORU:

Zarządzeniem Nr 22112022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2022 r. określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i podania do publicznej wiadomości  kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2022/2023

W I etapie postępowania  rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

Na podstawie art.131 ust.6 ustawy - Prawo oświatowe, organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli:

 1. dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu ( z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania szkolnego) – 32 pkt;
 2. dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola  wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola  na pierwszym miejscu – 16 pkt;
 3. dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują  w systemie studiów stacjonarnych ,kryterium stosuje sie również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 8 pkt;
 4. dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja – 4 pkt;
 5. dziecko rodzica objętego pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej(MOPS) lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w Państwowym Urzędzie Pracy (PUP),aktywnie poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem  asystenta rodziny - 2 pkt;

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa:

 1. dla kryterium określonego w pkt. 1 - numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;
 2. dla kryterium określonego w pkt. 2 – oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu;
 3. dla kryterium określonego w pkt. 3 – oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;
 4. dla kryterium określonego w pkt. 4 - oświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka;
 5. dla kryterium określonego w pkt. 5 -oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS, w tym o wsparciu asystentem rodziny, oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora, zaświadczenie PUP o zarejestrowaniu rodzica i aktywnym poszukiwaniu przez rodzica pracy.

WYNIKI NABORU - OSTATECZNA LISTA

Brak informacji.

WYNIKI NABORU

Brak informacji.

WYNIKI PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH

WYNIKI PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OPRACOWANE PRZEZ PZPS

W przypadku jeśli uczeń lub uczennica rozpoczęli naukę rok wcześniej (niż w wieku 7 lat) należy zmniejszyć kryterium punktowe 30 pkt na każdy rok.

TESTY SPRAWNOŚCIOWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

Skok w dal z miejsca

Sposób wykonywania: Badany staje w niewielkim rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed linią odbicia, następnie pochyla tułów, ugina nogi w kolanach (półprzysiad) z równoczesnym zamachem obu kończyn górnych dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód z równoczesnym energicznym odbiciem obunóż, skacze jak najdalej. W czasie wykonywania próby należy zwrócić uwagę na poprawność ustawienia stóp. W żadnej fazie odbicia, nie powinny one przekraczać wytyczonej linii. Długość skoku mierzymy od wyznaczonej linii odbicia (belki) do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczącego. Jeżeli badany po wykonaniu skoku przewróci się do tyłu, wówczas skok powtarza. Z trzech wykonanych skoków notuje się najdłuższy z dokładnością do 1cm.

Bieg wahadłowy 10x5 metrów

Sposób wykonania: Badany staje w pozycji startowej wysokiej, obie jego stopy znajdują się przed jedną z linii. Po komendzie "start" badany biegnie najszybciej jak potrafi do drugiej linii, przekracza ją obiema stopami i wraca z powrotem. Taki podwójny kurs wykonuje pięć razy. Każdy nawrót wykonywany przez ćwiczącego jest głośno liczony przez nauczyciela lub przez współćwiczących. W czasie wykonywania próby należy motywować uczniów do utrzymywania prędkości przez cały czas trwania próby. Podczas biegu, szczególnie podczas zwrotów, nie wolno podpierać się rękami o podłoże. Należy przeprowadzać próbę w takich warunkach i przy wykorzystaniu takiego obuwia, które zapobiegnie poślizgom. Próbę wykonuje się jeden raz. Wynik. Miarą próby jest czas potrzebny do wykonania pełnych pięciu cykli (pokonania łącznie 50 m) Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,1 sekundy.

Rzut piłeczką palantową

Sposób wykonania: Rzut ważny i rzut nieważny. Rzut jest ważny, gdy wyrzut piłki nastąpi wewnątrz "korytarza" wyznaczonego szerokością rozbieżni oraz przed linią wyrzutu, a zawodnik opuścił rozbieżnię przez linię boczną. Piłka musi być trzymana w dłoni, ale sposób wykonania rzutu jest dowolny- lewą lub prawą ręką, oburącz, z zamachem od dołu lub od góry czy też bez zamachu, z miejsca lub z rozbiegu. Rzut uznaje się za nieważny w zasadzie tylko w jednym przypadku, -jeśli nastąpi dotknięcie jakąkolwiek częścią ciała linii lub pola rzutów. U małych dzieci, może zdarzyć się sytuacja, gdy piłka wymyka się z dłoni podczas rzutu i spada na rozbieżnię lub teren obok rozbieżni, nie osiągając pola rzutów. Taki rzut należy uznać za nieodbyty i ponowić go. Jeśli nie nastąpiło przekroczenie linii, decyzję o ważności/nieważności rzutu można podjąć dopiero po opuszczeniu rozbieżni przez zawodnika. Pomiar odległości: Sędziowie mierzący odległość są równomiernie, co kilkanaście metrów rozstawieni w polu rzutów i obserwują lot piłki. Rozstawienie wzdłuż całego pola jest bardzo ważne i ułatwia sprawny odczyt wyników, ponieważ z reguły uzyskiwane odległości są bardzo zróżnicowane. Wynik odczytuje ten sędzia, który znajduje się najbliżej upadającej piłki. Sędzia ustala miejsce upadku piłki. Potem ocenia wzrokowo odległość po kątem prostym względem rozłożonej miary. Jeśli piłka spadła w dość dużej odległości od miary, należy do niej podejść w celu prawidłowego odczytu. Przy pomiarze bierze się pod uwagę najbliższe miejsce zetknięcia się piłki z polem rzutów. Wymagana przepisami dokładność pomiaru wynosi 0,5 m.

Chwyty i podrzuty lub odbicia mini piłki siatkowej

Sposób wykonania: podrzuty i chwyty imitujące odbicia lub odbicia mini piłki siatkowej sposobem górnym (koszyczek).

Uwaga!

 • Kandydaci zdają egzamin z predyspozycji sprawnościowych w stroju sportowym.
 • Wymagane jest również posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu lub zgodę rodzica na udział w testach złożone w sekretariacie szkoły.
 • W przypadku jeśli uczeń lub uczennica rozpoczęli naukę wcześniej (niż w wieku 7 lat) należy zmniejszyć kryterium punktowe o 30 punktów za każdy rok.
 • Ze względu na fakt, iż w piłce siatkowej preferowane są dzieci późno dojrzewające, które mogą w trakcie naboru do klas siatkarskich we wczesnym etapie szkolenia osiągać niższe wyniki w próbach sprawnościowych i w kryterium wysokości ciała oraz ze względu na pozycje na boisku w zespole, dopuszcza się możliwość przyjęcia do klasy sportowej uczniów, którzy osiągną niższe wyniki niż podane w powyższej tabeli.