UBEZPIECZENIE GRUPOWE UCZNIÓW 2019/2020

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach zachęca zainteresowane towarzystwa ubezpieczeniowe do składania ofert ubezpieczenia grupowego uczniów na rok szkolny 2019/2020. Oferty prosimy składać w wyraźnie opisanych, zamkniętych kopertach, drogą poczty tradycyjnej lub osobiście w sekretariacie szkoły od dnia 01.07.2019 r. do 15.08.2019 r.

PODZIĘKOWANIE

MONITORING WIZYJNY

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Szkołę Podstawową nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach ul. Przyjazna 7A, tel. 32 351-20-77, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Monitoring obejmuje teren wokół budynku oraz pomieszczenia budynku. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.szkola51.pl oraz w sekretariacie szkoły.

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

KOMUNIKAT

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

Strona internetowa https://cuwkatowice.bip.gov.pl

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. F. Chopina w Katowicach informuje o naborze uzupełniającym do 4 klasy sportowej o profilu piłka siatkowa – dziewcząt (Bożena Jamborska, Marek Jamborski) w roku szkolnych 2019/2020.

Zapraszamy rodziców wraz z zainteresowanymi dziećmi na testy sprawnościowe, które odbędą się w dniach:

 • piłka siatkowa - 16 maja 2019 w godzinach 17.00 – 18.00 (mała sala gimnastyczna SP 51)

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów:

 • wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego - (wniosek dostępny w sekretariacie lub na stornie internetowej szkoły)
 • zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportu.

Wszelkie szczegóły dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja oraz dokumenty.

INFORMACJA MEN DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

 1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
 3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
 5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

ZAPROSZENIE NA SPEKTAKL

Szanowni Państwo,

Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa Szkołę na bezpłatny spektakl pt. "Nieodkryty Świat" w reżyserii Macieja Cierzniaka, będący podróżą do obcego "zwykłemu" człowiekowi, świata osób ze spectrum autyzmu. Widowisko skierowane jest do rodziców, nauczycieli oraz pedagogów, aby pomóc im lepiej zrozumieć niekiedy "trudne zachowania" dzieci, a także do uczniów, aby nauczyć ich wsparcia i akceptacji dla rówieśników, zachowujących się w sposób niezrozumiały czy inny.

Sztuka "Nieodkryty Świat", przygotowana przez Teatr Rozrywki z Chorzowa, odbędzie się 6 kwietnia, o godzinie 11:00 na Scenie w Galerii Katowickiej.

 

INFORMACJA - STRAJK

Szanowni Państwo, Rodzice - Opiekunowie uczniów, dzieci, wychowanków Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach, Dyrekcja uprzejmie informuje, że w związku z przedłużającym się strajkiem nauczycieli organizacja szkoły będzie przedstawiała się następująco w dniach 24 - 26.04.2019r.:

 • zajęcia dydaktyczne w SP 51 są zawieszone do odwołania;
 • świetlica SP 51 będzie czynna w godzinach od 6:30 do 17:00 dla uczniów wymagających opieki (dzieci, których Rodzice, Opiekunowie zadeklarowali taką wolę, będą miały zapewniony jednodaniowy  posiłek);

Wszystkie powyższe rozwiązania są uwarunkowane obowiązkiem zapewnienia uczniom - dzieciom - wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki. Jednocześnie dyrekcja przeprasza wszystkich Rodziców - Opiekunów za niedogodności spowodowane takimi rozwiązaniami organizacyjnymi, wynikającymi z bieżącej sytuacji strajkowej. 

Prosimy również Państwa o monitorowanie strony internetowej oraz fanpege'a szkoły na Facebooku, gdzie zamieszczane będą wszystkie istotne aktualne wiadomości. 

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły - Krystyna Czubiak