ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice, Uczniowie

ZSP NR 13

W ten szczególny dzień proszę przyjąć serdeczne życzenia

Pięknych, niezapomnianych Świąt Bożego Narodzenia,

Niech przyniosą same dobre dni, zdrowie, bez pandemii, radość i wzruszenie

Oraz wzajemną życzliwość i optymizm.

Niech Święty Mikołaj obdarzy Każdego prezentem,

A Nowy Rok będzie dobrym, zdrowym rokiem.

Życzę Wszystkim, abyście Państwo zdrowo odpoczęli, w gronie najbliższych

Wszystkiego dobrego

Krystyna Czubiak

500+ DLA NAUCZYCIELI

Wszystkie szczegóły dotyczące rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli znajdą Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/rzadowe-wsparcie-dla-nauczycieli

Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi znajduje się na stronie szkoły w zakładce "dokumenty". Znajdziecie tam Państwo również nowelizacje rozporządzenia Ministra Edukacji z art. 30c.

DZIEŃ PRAW DZIECKA

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

Kliknij w obrazek, aby zapoznać się z Konwencja o Prawach Dziecka.

INFORMACJA NA TEMAT DOŻYWIANIA - MOPS KATOWICE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuję, że w związku z czasowym ograniczeniem działania placówek edukacyjnych z powodu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, a co za tym idzie brakiem możliwości skorzystania przez ucznia z posiłku, istnieje możliwość przyznania na ten okres pomocy
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Jeżeli rodzina chce skorzystać z pomocy w zmienionej formie należy skontaktować się z Terenowym Punktem Pomocy Społecznej MOPS Katowice właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, celem telefonicznego złożenia wniosku.

Poniżej podajemy listę telefonów:

 • TPPS NR 1, UL. ANDRZEJA 10, 32 251-60-99, 32 251-59-12
 • TPPS NR 2, UL. WARSZAWSKA 42, 32 258-82-34, 32 253-77-30
 • TPPS NR 3, UL. MISJONARZY OBLATÓW 24, 32 203-63-13, 032 258-07-09
 • TPPS NR 4, UL. GLIWICKA 96, 32 353-02-97, 32 353-02-78
 • TPPS NR 5, UL. DĘBOWA 16c, 32 250-50-15, 32 254-70-61
 • TPPS NR 6, UL. CZECHA 2, 32 253-81-21, 32 209-00-23
 • TPPS NR 7, UL. ŚWIDNICKA 35a, 32 252-56-35, 32 252-80-61
 • TPPS NR 8, UL. ŁĘTOWSKIEGO 6a, 32 206-15-68, 32 206-07-04
 • TPPS NR 9, UL. KRAKOWSKA 138, 32 256-47-70
 • TPPS NR 10, UL. KRAKOWSKA 138, 32 209-97-1

Z poważaniem
Agata Mryc
Zastępca Dyrektora MOPS Katowice

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA

11 listopada będziemy świętować 102 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.To dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał niepodległość. Dzięki ofiarności i wytrwałości polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało młodym Polakom przywiązanie do języka i kultury narodowej Polska powróciła na mapy Europy.

Być zwyciężonym
i nie ulec to zwycięstwo,
zwyciężyć i spocząć na
laurach – to klęska.


Józef Piłsudski

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Procedury bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej na czas kształcenia na odległość
od 9 listopada do dnia 29 listopada 2020 roku obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Katowicach

Podstawą do opracowania procedur są obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS, MZ, MEN.

Wszystkie osoby wchodzące na teren placówki są zobowiązane do przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Katowicach. Procedury bezpieczeństwa dla świetlicy są uszczegółowieniem procedur obowiązujących w szkole.

I PRZYJĘCIE I ODBIÓR DZIECKA

 1. Do świetlicy mogą wejść wyłącznie uczniowie, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).
 2. Do świetlicy wchodzą osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Uczniowie są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 4. Osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko zgłasza pracownikowi szkoły cel wizyty oraz imię i nazwisko ucznia. Osoba odbierająca dziecko oczekuje na nie w przedsionku szkoły.
 5. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do odbioru dziecka bezpośrednio po zakończeniu swojej pracy.

II ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

 1. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 2. Z sal, w których przebywają dzieci usunięto przedmioty, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować.
 3. Wszystkie dzieci powinny posiadać własne przybory (piórnik z pełnym wyposażeniem). Nauczyciele dysponują zapasowymi przyborami szkolnymi, które po użyciu przez uczniów będą dezynfekowane.
 4. W czasie pobytu w świetlicy uczniowie będą realizować podstawę programową zgodnie z treściami dydaktycznymi obowiązującymi na lekcjach prowadzonych przez wychowawcę w formie elektronicznej.
 5. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. Uczniowie nie przynoszą z domu żadnych innych przedmiotów przeznaczonych do zabawy.
 7. Zabawa w sali i na dworze odbywa się z zachowaniem odpowiedniego dystansu między osobami.
 8. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia i dezynfekcji rąk. Odpowiednie preparaty znajdują się w każdej sali. Dzieci mogą posiadać własne środki do higieny.

III WYSTĄPIENIE OBJAWÓW CHOROBOWYCH U UCZNIA

 1. Dziecko, u którego w trakcie pobytu w świetlicy stwierdzono objawy infekcji, w tym wzrost temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.), zostaje niezwłocznie odizolowane w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium.
 2. Nauczyciel zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez dyrekcję lub nauczyciela.
 3. O pozytywnym lub negatywnym wyniku przeprowadzonego badania rodzice/opiekunowie informują niezwłocznie dyrekcję szkoły w dniu wystąpienia objawów i wizyty u lekarza.

PROCEDURY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA CZAS KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ – od 9 listopada do 29 listopada 2020 roku
w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 13 W KATOWICACH

Procedury opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (§2c)

 1. Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest przedstawienie zaświadczenia lub oświadczenia dokumentującego miejsce zatrudnienia rodziców/opiekunów prawnych.
 3. O przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej i wszelkich kwestiach spornych decyduje Dyrektor ZSP13.

OGŁOSZENIE ZPP

CYBERPRZEMOC

KOMUNIKAT DYREKTORA ZSP13 W KATOWICACH

Z uwagi na liczną absencję nauczycieli oraz ogólną sytuacją epidemiologiczną w naszej szkole, w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczniów i pracowników, za zgodą UM Katowice, od 23.10.2020r. do 30.10.2020r. w naszej szkole zajęcia dla wszystkich oddziałów szkolnych odbywać się będą zdalnie. Oddziały przedszkolne funkcjonują na dotychczasowych warunkach, zajęcia stacjonarnie.

Dla wszystkich uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu, Szkoła uruchomiła zajęcia opiekuńcze w świetlicy, w godzinach dotychczasowej pracy świetlicy.

Od 02.11.2020r. do 08.11.2020r. w związku z decyzją rządu uczniowie klas 4-8 będą odbywać lekcje zdalnie. Uczniowie klas 1-3 będą mieć zajęcia stacjonarnie, w szkole, zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Wszelkie decyzje co do czasu trwania takiego modelu kształcenia mogą się zmienić.

Każdy uczeń klas 4-8 ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach tak, by nauczyciel prowadzący zajęcia mógł w dzienniku elektronicznym Vulcan odnotować obecność. O sposobie potwierdzania obecności jak również usprawiedliwiania nieobecności poinformują wychowawcy mailowo za pośrednictwem dziennika Vulcan.

Zajęcia, w klasach IV-VIII, przewidziane tygodniowym planem nauczania prowadzone mają być przynajmniej w połowie on-line, w oparciu o dostępne platformy nauczania, druga połowa to materiały wysyłane w wersji plików Word.

W klasach I-III – 3 połączenia on-line, 2 razy wysłane materiały.

Wszyscy uczniowie mają prawo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pedagog i psycholog szkolny dostępni są stacjonarnie w godzinach podanych na stronie internetowej.

W godzinach 8-16 zabrania się uczniom przebywania na terenie boiska i podwórka szkolnego w celach rekreacyjno-sportowych.

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy, rodzice, przebywający na terenie szkoły w przestrzeniach wspólnych, nadal mają obowiązek zakrywania nosa i ust, jak również obowiązek dezynfekcji rąk i zachowania dystansu.

Nauczyciele na bieżąco będą monitorować postępy dzieci, weryfikować wiedzę i informować na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny o postępach uczniów w nauce.

Zajęcia rewalidacyjne i inne realizowane w grupach będą się odbywać wg podanego planu.

Nauczyciel, który znajdzie się w tym czasie na kwarantannie, a jego stan zdrowia będzie dobry, może świadczyć pracę, po uzyskaniu zgody dyrektora ZSP13.

Wszystkich Nauczycieli, Rodziców, Pracowników szkoły zobowiązuję do natychmiastowego informowania dyrektora ZSP 13 o zachorowaniu na koronawirusa, konieczności izolacji lub odbywanej kwarantannie, za pośrednictwem poczty mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 32 351 20 77/71.