REKRUTACJA I KLASA 2022/2023

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 2211/2022 Zarządzenie 2211/2022 (katowice.eu) informujemy, że rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 w Katowicach prowadzona będzie systemem elektronicznym w terminie:

Nabór podstawowy
DOTYCZY DZIECI ZAMIESZKUJĄCYCH OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

  1. Zgłoszenie kandydata do obwodowej szkoły podstawowej: 21 marca – 8 kwietnia 2022;
  2. Weryfikacja zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną: 21 marca – 13 kwietnia 2022;
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych: 21 kwietnia 2022;
  4. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych: 25 kwietnia 2022;

Nabór uzupełniający
DOTYCZY DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE ORAZ, JEŻELI POZOSTANĄ WOLNE MIEJSCA - KANDYDACI SPOZA OBWODU

  1. Zgłoszenie kandydata do obwodowej i pozaobwodowej szkoły podstawowej: 9 - 20 maja 2022;
  2. Weryfikacja zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną: 9 - 26 maja;
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych: 31 maja 2022;
  4. Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka spoza obwodu woli przyjęcia: 31 maja – 10 czerwca 2022;
  5. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych: 27 czerwca 2022.

Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny i odbywa się poprzez stronę: (podamy w późniejszym terminie).