REKRUTACJA PRZEDSZKOLE 2022/2023

NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

WAŻNE TERMINY

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 2211/2022 Zarządzenie 2211/2022 (katowice.eu) informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2022-2023 w Katowicach prowadzona będzie systemem elektronicznym w terminie:

 • od 07 do14 marca 2022r. składanie wniosków o kontynuacji edukacji przedszkolnej
 • od 22 marca 2022 od godz. 9:00 do 4 kwietnia do godz.14.00 składanie nowych wniosków

Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny i odbywa się poprzez stronę: (podamy w późniejszym terminie).

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się na stronie internetowej i wprowadzają dane do formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany przez oboje rodziców (nie dotyczy osób samodzielnie wychowujących) z określonymi w Zarządzeniu Prezydenta, załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Formularz można:

 • przekazać pracownikowi sekretariatu codziennie w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00,
 • włożyć do skrzynki podawczej w przedsionku wejścia do szkoły od strony ul. Przyjaznej (klasy młodsze),
 • przesłać listownie (o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego) lub
 • przesłać skan podpisanego wniosku na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 21 kwietnia 2022 r. godz.12.00

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2022/2023.

Lp Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22.03.2022 od godziny 9:00 do 04.04.2022 do godziny 14:00

Od 14.07.2022 r. od godziny 08:00 do 18.07.2022 r. do godziny 15:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

22.03.2022 r., od godziny 09:00 do 04.04.2021r. do godziny 14:00

14.07.2022 r. od godziny 08:00 do 18.07.2022 r. do godziny 15:00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 11.04.2022 r. o godzinie 15:00 27.07.2022 r. o godzinie 13:00
4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 11.04.2022 r. od godziny 15:00 do 13.04.2022 r. do godziny 15:00

od 27.07.2022 r. od godziny 13:00 do 29.07.2022 r. do godziny 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21.04.2022 r. o godzinie 12:00

04.08.2022 r. o godzinie 15:00

KRYTERIA NABORU:

Zarządzeniem Nr 22112022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2022 r. określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i podania do publicznej wiadomości kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2022/2023

W I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

Na podstawie art.131 ust.6 ustawy - Prawo oświatowe, organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli:

 1. dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu ( z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania szkolnego) – 32 pkt;
 2. dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu – 16 pkt;
 3. dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują w systemie studiów stacjonarnych ,kryterium stosuje sie również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 8 pkt;
 4. dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja – 4 pkt;
 5. dziecko rodzica objętego pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej(MOPS) lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w Państwowym Urzędzie Pracy (PUP),aktywnie poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 2 pkt;

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa:

 1. dla kryterium określonego w pkt. 1 - numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;
 2. dla kryterium określonego w pkt. 2 – oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu;
 3. dla kryterium określonego w pkt. 3 – oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;
 4. dla kryterium określonego w pkt. 4 - oświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka;
 5. dla kryterium określonego w pkt. 5 -oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS, w tym o wsparciu asystentem rodziny, oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora, zaświadczenie PUP o zarejestrowaniu rodzica i aktywnym poszukiwaniu przez rodzica pracy.