REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Treść Zarządzenia nr 783/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dn. 29 stycznia 2020

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zarzadzenia/zarzadzeniaSzczegoly.aspx?id=11504&menu=620

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 OBOWIĄZUJE REKRUTACJA ELEKTRONICZNA.

Oznacza to, że nabór do klas pierwszych szkół podstawowych, obejmujący dzieci z obwodu/ rejonu, jak i nabór kandydatów spoza obwodu szkoły, będzie prowadzony za pomocą systemu elektronicznego. Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych także będzie przeprowadzany za pomocą systemu elektronicznego.

ADRESY TYCH SYSTEMÓW PODANE BĘDĄ NA STRONACH UM KATOWICE ORAZ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI.

Terminy przeprowadzania rekrutacji podstawowej i uzupełniającej do klas pierwszych szkół podstawowych znajdują się w zakładce NABÓR.