OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Katowicach informuje, że zawarto porozumienie na opiekę stomatologiczną nad uczniami, której realizatorem będzie Centrum Medyczne Tommed sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Fredry 22.

Zakres opieki obejmuje:

  1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
  2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia - określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
  3. Katalog świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego został określony w treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. (Dz.U.z 2019r.poz.1199 ze zm.)

Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec objęcia Państwa dzieci opieką.

Sprzeciw skierowany być powinien bezpośrednio do świadczeniodawcy Centrum Medyczne Tommed sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Fredry 22.

Powyższy podmiot w związku z realizacją zapisów porozumienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych będzie Administratorem Danych Osobowych przekazanych mu przez Szkołę/Zespół.

Powyższy podmiot powinien spełnić wobec Państwa obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W oparciu o art. 7 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 12 kwietna 2019 r. „o opiece zdrowotnej nad uczniami” opieka stomatologiczna w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielane w dentobusie wymaga zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów uzyskanej przez Świadczeniodawcę każdorazowo przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Wzór zgody stanowi załącznik (zakładka dokumenty).

Ponadto informujemy:

Świadczenia ogólnostomatologiczne przeprowadzane są nieodpłatnie w Centrum Medycznym Tommed Sp. Z o.o. w godzinach pozalekcyjnych w obecności rodziców ucznia, w terminie ustalonym indywidualnie przez powyższych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, na podstawie wskazań lekarskich, przekazanych w trakcie wizyty profilaktycznej (kartoteka ucznia).