ZARZĄDZENIE NR 8 /2019

ZARZĄDZENIE NR 8 /2019 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Z DNIA 5 SIERPNIA 2019 r.
zmieniające Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej.

Na podstawie:

  • Dz. U. z 2019r. poz. 1148 tekst jednolity z późniejszymi zmianami - prawo oświatowe
  • Dz. U. z 11 stycznia 20 l 8r. poz. 280 o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego

Zarządza się co następuje:

§ 1


W Zarządzeniu Nr 112013/2014 w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej § 3 otrzymuje brzmienie:

 
" § 3"

Cena posiłku wynosi:

  1. Dla uczniów, których koszty obiadu pokrywają rodzice wynosi 4 zł i obejmuje koszty produktów do ich przygotowania.
  2. Dla uczniów, którym przyznano świadczenie socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których opłaty wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dla pracowników pedagogicznych wynosi 6,41 zł i obejmuje koszty produktów wykorzystanych do ich przygotowania i koszty przygotowania posiłku. Dla pracowników nie będących nauczycielami koszt posiłku wynosi 6,41 zł + 8o/o VAT tj. 6,92 zł.
  3. Dla dzieci oddziałów przedszkolnych, których koszty obiadu pokrywają rodzice - 6 zł dzienne wyżywienie, obejmujące: śniadanie 2 zł., obiad 2,50 zł, podwieczorek 1,50 zł.
  4. Dla dzieci oddziałów przedszkolnych którym przyznano świadczenie socjalne w formie 3 posiłków dziennie, za których opłaty wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosi 8,41 zł i obejmuje koszty produktów wykorzystanych do ich przygotowania i koszty przygotowania posiłku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2019r.