ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

ZARZĄDZENIE NR 116/2019

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Podaje się do publicznej wiadomości kryteria rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto w Katowicach, a także liczbę punktów za każde z tych kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Podaje się do publicznej wiadomości kryteria rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest miasto Katowice, liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia oraz kryteriami branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbą punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, określonymi w załączniku nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się resortowemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

 Marcin Krupa