HARMONOGRAM ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp.

Przedmiot zamówienia
(opis ogólny)

Rodzaj zamówienia
(dostawa, usługa, robota budowlana)
Przewidziany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia w PLN
(netto)

Przewidziany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1 2 3 4 5 6
  Remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych Robota budowlana Przetarg nieograniczony 60975,61 zł II kw.
  Remont dachu, zadaszeń i kominów Robota budowlana Przetarg nieograniczony 487804,88 zł II kw.
  Inwestycje dotyczące basenów Robota budowlana Przetarg nieograniczony 81300,81 zł II kw.