WYPRAWKA SZKOLNA

Wyprawkę przyznaje się uczniom klas VI szkoły podstawowej na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczniom, bez względu na kryterium dochodowe:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • z autyzmem w tym zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w.

 W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest: 

 1. Faktura VAT wystawiona imiennie na rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub szkołę,
 2. Rachunek, paragon,
 3. Oświadczenie o zakupie podręczników.