DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT SZKOŁY
PROCEDURA ODWOŁANIA: OD PRZEWIDYWANEJ ROCZNEJ OCENY, OD PRZEWIDYWANEJ ROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W CZASIE NAUKI ZDALNEJ
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2023-2024
PLAN PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEGO
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA 2020-2021
PROCEDURY REAGOWANIA NA CYBERPRZEMOC W SZKOLE
OCENA ZACHOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2021/22
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY SPORTOWEJ
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ O PROFILU SIATKÓWKA I PIŁKA NOŻNA
OŚWIADCZENIE WOLI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY SPORTOWEJ
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
ZAŁĄCZNIK NR 1 PPP
ZAŁĄCZNIK NR 2 PPP
ZAŁĄCZNIK NR 3 PPP
ZAŁĄCZNIK NR 4 PPP
ZAŁĄCZNIK NR 5 PPP
INSTRUKCJA ZAMAWIANIA KART ŚKUP
ZAŁĄCZNIK NR 8 ZAŚWIADCZENIE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH
ZAŁĄCZNIK NR 6 OŚWIADCZENIE OGÓLNE
ZAŁĄCZNIK NR 6A OŚWIADCZENIE PRACE DORYWCZE I PUP
ZAŁĄCZNIK NR 1 UPOWAŻNIENIE
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
STYPENDIUM SZKOLNE - ZAŁĄCZNIK NR 6 OŚWIADCZENIE OGÓLNE
STYPENDIUM SZKOLNE - ZAŁĄCZNIK NR 6A OŚWIADCZENIE PRACE DORYWCZE I PUP
STYPENDIUM SZKOLNE - ZAŁĄCZNIK NR 8 ZAŚWIADCZENIE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH
WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ
ZGODA NA OBJĘCIE DZIECKA OPIEKĄ STOMATOLOGICZNĄ
KARTA ZAPISU NA OBIADY DLA UCZNIÓW
KARTA ZAPISU NA OBIADY DLA PRACOWNIKÓW
ZOBOWIĄZANIE DLA ZESPOŁU PRZEDSZKOLNEGO - OBIADY
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW UCZNIÓW MAJĄCYCH DOFINANSOWANIE DO POSIŁKU MOPS
KWESTIONARIUSZ REZYGNACJI Z OBIADÓW
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
OŚWIADCZENIE - KWOTA WOLNA OD PODATKU
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO – DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWA I SPORTOWO - REKREACYJNA
WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA INDYWIDUALNEGO WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI PRACOWNIKÓW
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA INDYWIDUALNEGO WYPOCZYNKU URLOPOWEGO DLA PRACOWNIKÓW, EMERYTÓW / RENCISTÓW
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOPŁATY DO WYPOCZYNKU ZORGANIZOWANEGO PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W TYM ZAKRESIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ – ZAPOMOGI PIENIĘŻNEJ
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ, UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ, ZGODA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZATRUDNIENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA LUB USŁUGI - PDF
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA LUB USŁUGI - DOCX
NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA MEN Z ART. 30c
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 13 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. FRYDERYKA CHOPINA W KATOWICACH
REGULAMIN PRACY W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 13 W KATOWICACH
PROCEDURY INTERWENCYJNE POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA
WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE NAUKI NA TERENIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ - EDUKACJA ZDALNA
REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU