DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT SZKOŁY
PROCEDURA ODWOŁANIA: OD PRZEWIDYWANEJ ROCZNEJ OCENY, OD PRZEWIDYWANEJ ROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W CZASIE NAUKI ZDALNEJ
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2022-2023
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA 2020-2021
PROCEDURY REAGOWANIA NA CYBERPRZEMOC W SZKOLE
OCENA ZACHOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2021/22
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY SPORTOWEJ
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ O PROFILU SIATKÓWKA I PIŁKA NOŻNA
OŚWIADCZENIE WOLI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY SPORTOWEJ
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
ZAŁĄCZNIK NR 1 PPP
ZAŁĄCZNIK NR 2 PPP
ZAŁĄCZNIK NR 3 PPP
ZAŁĄCZNIK NR 4 PPP
ZAŁĄCZNIK NR 5 PPP
REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
INSTRUKCJA ZAMAWIANIA KART ŚKUP
ZAŁĄCZNIK NR 8 ZAŚWIADCZENIE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH
ZAŁĄCZNIK NR 6 OŚWIADCZENIE OGÓLNE
ZAŁĄCZNIK NR 6A OŚWIADCZENIE PRACE DORYWCZE I PUP
ZAŁĄCZNIK NR 1 UPOWAŻNIENIE
REGULAMIN KWALIFIKOWANIA NA EUROWEEK
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
STYPENDIUM SZKOLNE - ZAŁĄCZNIK NR 6 OŚWIADCZENIE OGÓLNE
STYPENDIUM SZKOLNE - ZAŁĄCZNIK NR 6A OŚWIADCZENIE PRACE DORYWCZE I PUP
STYPENDIUM SZKOLNE - ZAŁĄCZNIK NR 8 ZAŚWIADCZENIE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH
WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ
REGULAMIN PRZEDSIĘWZIĘCIA "NICE TO MEET YOU EUROPE"
WYNIKI PRZEDSIĘWZIĘCIA "NICE TO MEET YOU EUROPE"
ZGODA NA OBJĘCIE DZIECKA OPIEKĄ STOMATOLOGICZNĄ
KARTA ZAPISU NA OBIADY DLA UCZNIÓW
KARTA ZAPISU NA OBIADY DLA PRACOWNIKÓW
ZOBOWIĄZANIE DLA ZESPOŁU PRZEDSZKOLNEGO - OBIADY
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW UCZNIÓW MAJĄCYCH DOFINANSOWANIE DO POSIŁKU MOPS
KWESTIONARIUSZ REZYGNACJI Z OBIADÓW
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
OŚWIADCZENIE - KWOTA WOLNA OD PODATKU
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO – DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWA I SPORTOWO - REKREACYJNA
WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA INDYWIDUALNEGO WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI PRACOWNIKÓW
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA INDYWIDUALNEGO WYPOCZYNKU URLOPOWEGO DLA PRACOWNIKÓW, EMERYTÓW / RENCISTÓW
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOPŁATY DO WYPOCZYNKU ZORGANIZOWANEGO PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W TYM ZAKRESIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ – ZAPOMOGI PIENIĘŻNEJ
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ, UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ, ZGODA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZATRUDNIENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA LUB USŁUGI - PDF
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA LUB USŁUGI - DOCX
NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA MEN Z ART. 30c
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 13 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. FRYDERYKA CHOPINA W KATOWICACH
REGULAMIN PRACY W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 13 W KATOWICACH
PROCEDURY INTERWENCYJNE POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA
WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE NAUKI NA TERENIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ - EDUKACJA ZDALNA