DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT SZKOŁY
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2023-2024
PLAN PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEGO
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W CZASIE NAUKI ZDALNEJ
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 13 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. FRYDERYKA CHOPINA W KATOWICACH
REGULAMIN PRACY W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 13 W KATOWICACH
REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ O PROFILU SIATKÓWKA I PIŁKA NOŻNA
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM
PROCEDURY INTERWENCYJNE POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA
PROCEDURA ODWOŁANIA: OD PRZEWIDYWANEJ ROCZNEJ OCENY, OD PRZEWIDYWANEJ ROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRÓB SAMOBÓJCZYCH LUB SAMOBÓJSTWA UCZNIA
PROCEDURA W PRZYPADKU STWIERDZENIA NARUSZENIA GODNOŚCI PRACOWNIKA SZKOŁY
PROCEDURA DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH-AGRESJA
PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU GDY POLICJA DOKONUJE ZATRZYMANIA NIELETNIEGO UCZNIA SPRAWCY CZYNU KARALNEGO
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY LUB ZAGINIĘCIA PRZEDMIOTÓW NA TERENIE SZKOŁY
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU TRUDNOŚCI DYDAKTYCZNYCH
PROCEDURY REAGOWANIA NA CYBERPRZEMOC W SZKOLE
PROCEDURY DOTYCZĄCE PODEJMOWANIA NA TERENIE SZKOŁY DZIAŁALNOŚCI PRZEZ STOWARZYSZENIA LUB INNE ORGANIZACJE
PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
ZAŁĄCZNIK NR 1 PPP
ZAŁĄCZNIK NR 2 PPP
ZAŁĄCZNIK NR 3 PPP
ZAŁĄCZNIK NR 4 PPP
ZAŁĄCZNIK NR 5 PPP
SYSTEM EGZEKWOWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PRZEZ UCZNIÓW
NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA MEN Z ART. 30c
WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE NAUKI NA TERENIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ - EDUKACJA ZDALNA
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY SPORTOWEJ
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ
INSTRUKCJA ZAMAWIANIA KART ŚKUP
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
STYPENDIUM SZKOLNE - ZAŁĄCZNIK NR 6 OŚWIADCZENIE OGÓLNE
STYPENDIUM SZKOLNE - ZAŁĄCZNIK NR 6A OŚWIADCZENIE PRACE DORYWCZE I PUP
STYPENDIUM SZKOLNE - ZAŁĄCZNIK NR 8 ZAŚWIADCZENIE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH
ZGODA NA OBJĘCIE DZIECKA OPIEKĄ STOMATOLOGICZNĄ
KARTA ZAPISU NA OBIADY DLA UCZNIÓW
KARTA ZAPISU NA OBIADY DLA PRACOWNIKÓW
ZOBOWIĄZANIE DLA ZESPOŁU PRZEDSZKOLNEGO - OBIADY
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW UCZNIÓW MAJĄCYCH DOFINANSOWANIE DO POSIŁKU MOPS
KWESTIONARIUSZ REZYGNACJI Z OBIADÓW
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ, UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ, ZGODA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
OŚWIADCZENIE WOLI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY SPORTOWEJ
OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZATRUDNIENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PRACOWNICY

OŚWIADCZENIE - KWOTA WOLNA OD PODATKU
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO – DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWA I SPORTOWO - REKREACYJNA
WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA INDYWIDUALNEGO WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI PRACOWNIKÓW
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA INDYWIDUALNEGO WYPOCZYNKU URLOPOWEGO DLA PRACOWNIKÓW, EMERYTÓW / RENCISTÓW
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOPŁATY DO WYPOCZYNKU ZORGANIZOWANEGO PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W TYM ZAKRESIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ – ZAPOMOGI PIENIĘŻNEJ
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA LUB USŁUGI - PDF
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA LUB USŁUGI - DOCX