ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. F. Chopina w Katowicach informuje o naborze uzupełniającym do 4 klasy sportowej o profilu piłka siatkowa – dziewcząt (Bożena Jamborska, Marek Jamborski) w roku szkolnych 2019/2020.

Zapraszamy rodziców wraz z zainteresowanymi dziećmi na testy sprawnościowe, które odbędą się w dniach:

 • piłka siatkowa - 16 maja 2019 w godzinach 17.00 – 18.00 (mała sala gimnastyczna SP 51)

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów:

 • wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego - (wniosek dostępny w sekretariacie lub na stornie internetowej szkoły)
 • zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportu.

Wszelkie szczegóły dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja oraz dokumenty.

INFORMACJA - STRAJK

Szanowni Państwo, Rodzice - Opiekunowie uczniów, dzieci, wychowanków Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach, Dyrekcja uprzejmie informuje, że w związku z przedłużającym się strajkiem nauczycieli organizacja szkoły będzie przedstawiała się następująco w dniach 24 - 26.04.2019r.:

 • zajęcia dydaktyczne w SP 51 są zawieszone do odwołania;
 • świetlica SP 51 będzie czynna w godzinach od 6:30 do 17:00 dla uczniów wymagających opieki (dzieci, których Rodzice, Opiekunowie zadeklarowali taką wolę, będą miały zapewniony jednodaniowy  posiłek);

Wszystkie powyższe rozwiązania są uwarunkowane obowiązkiem zapewnienia uczniom - dzieciom - wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki. Jednocześnie dyrekcja przeprasza wszystkich Rodziców - Opiekunów za niedogodności spowodowane takimi rozwiązaniami organizacyjnymi, wynikającymi z bieżącej sytuacji strajkowej. 

Prosimy również Państwa o monitorowanie strony internetowej oraz fanpege'a szkoły na Facebooku, gdzie zamieszczane będą wszystkie istotne aktualne wiadomości. 

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły - Krystyna Czubiak

INFORMACJA MEN DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

 1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
 3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
 5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

ZAPROSZENIE NA SPEKTAKL

Szanowni Państwo,

Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa Szkołę na bezpłatny spektakl pt. "Nieodkryty Świat" w reżyserii Macieja Cierzniaka, będący podróżą do obcego "zwykłemu" człowiekowi, świata osób ze spectrum autyzmu. Widowisko skierowane jest do rodziców, nauczycieli oraz pedagogów, aby pomóc im lepiej zrozumieć niekiedy "trudne zachowania" dzieci, a także do uczniów, aby nauczyć ich wsparcia i akceptacji dla rówieśników, zachowujących się w sposób niezrozumiały czy inny.

Sztuka "Nieodkryty Świat", przygotowana przez Teatr Rozrywki z Chorzowa, odbędzie się 6 kwietnia, o godzinie 11:00 na Scenie w Galerii Katowickiej.

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY STRAJKU

Szanowni Państwo w związku z planowanym rozpoczęciem strajku nauczycieli i pracowników oświaty w dniu 8 kwietnia 2019 r. proszę o podanie do 5 kwietnia informacji, czy dziecko będzie wymagało opieki szkolnej w dniu 8 i 9 kwietnia. Proszę także o podanie informacji, czy dziecko będzie korzystało z obiadu jeśli będzie taka możliwość tzn. pracownicy kuchni nie podejmą strajku. Ponadto proszę o zapewnienie dziecku korzystającemu z opieki w szkole 8 kwietnia prowiantu na wypadek braku obiadu. O sytuacji w kolejnych dnia będą Państwo informowani. Ze względu na trudną dla nas wszystkich sytuację prosimy o zrozumienie i wsparcie.

Dyrektor Szkoły Krystyna Czubiak

MIĘDZYNARODOWE BADANIE OSIĄGNIĘĆ MATEMATYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH

TIMSS 2019 – międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych

Szanowni Państwo informujemy, że w okresie od 1 kwietnia do 24 maja 2019 r. w naszej szkole zostanie przeprowadzone międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych TIMSS 2019 (Trends in International Mathematics and Science Study).

Jest ono prowadzone co 4 lata i obejmuje uczniów klasy czwartej. Spośród ośmiu oddziałów klas czwartych do badania wylosowano klasy 4d i 4h.

Badanie TIMSS uznawane jest za miarodajne źródło informacji o edukacji na świecie. Jego założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowaniu ich osiągnięcia w kilkudziesięciu krajach, także w Polsce.

Badanie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study - Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych) w skali międzynarodowej jest koordynowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – IEA z siedzibą w Amsterdamie, a w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obok badania PISA, TIMSS jest najważniejszym międzynarodowym porównawczym badaniem edukacyjnym. Jest to też badanie o najdłuższej tradycji: przeprowadzono je w latach: 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 i 2015 roku. W pierwszej edycji uczestniczyło 41 krajów, w 2007 roku – 48 krajów, w 2011 – 63 kraje, w 2015 roku – 49 krajów. Polska wzięła do tej pory udział w TIMSS dwukrotnie – w roku 2011 i 2015

Należy podkreślić, że:

 • wyniki badania TIMSS są opracowywane jedynie w postaci zbiorczych zestawień i nie są wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani wiedzy poszczególnych uczniów,
 • organizatorzy badania nie ujawniają tożsamości biorących w nim udział szkół,
 • realizacja badania będzie w pełni zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych i Kodeksie Cywilnym.

TIMSS bada poziom wiedzy i rozumowania uczniów w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych.

ZAJĘCIA PIŁKI SIATKOWEJ

Informujemy, że odbyły się pierwsze zajęcia siatkówki dla dziewczynek klas 3.

Zapraszamy wszystkie chętne uczennice naszej szkoły i nie tylko na kolejne, które odbędę się w dniach:

 • 19 marzec 2019 ( wtorek ) o godzinie 15.30
 • 2 kwietnia 2019 ( wtorek ) o godzinie 15.30

Następne zajęcia uzależnione są od frekwencji.

 
Bożena Jamborska

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Jeśli ktoś jeszcze nie podjął decyzji, to z serca prosimy o wsparcie dla syna naszej koleżanki !!!

ZAPROSZENIE 26.02.2019

Katowice, 19 lutego 2019 roku

WN.5534.2.11.2019

 
Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół,

serdecznie zapraszam przedstawicieli rodziców uczniów klas ósmych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjum oraz nauczycieli realizujących zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego na spotkanie w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. Podczas spotkania poruszony zostanie także temat dotyczący organizacji i przebiegu egzaminów zewnętrznych dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej i klas trzecich gimnazjum przez przedstawicieli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2019 roku o godz. 16:00 w sali teatralno-kinowej Pałacu Młodzieży w Katowicach (ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice).

Ze względów organizacyjnych proszę o przybycie z każdej szkoły od dwóch do trzech osób (jeden reprezentant rodziców uczniów klas ósmych, jeden reprezentant rodziców uczniów klas trzecich gimnazjum oraz jeden reprezentant nauczycieli).

Magdalena Zymon
Dyrektor Wydziału Nadzoru Edukacji
/podpisano elektronicznie/

HARMONOGRAM ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp.

Przedmiot zamówienia
(opis ogólny)

Rodzaj zamówienia
(dostawa, usługa, robota budowlana)
Przewidziany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia w PLN
(netto)

Przewidziany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1 2 3 4 5 6
  Remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych Robota budowlana Przetarg nieograniczony 60975,61 zł II kw.
  Remont dachu, zadaszeń i kominów Robota budowlana Przetarg nieograniczony 487804,88 zł II kw.
  Inwestycje dotyczące basenów Robota budowlana Przetarg nieograniczony 81300,81 zł II kw.