INFORMACJA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - KORONAWIRUS

Informacja dla Rodziców w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

  1. Szanowni Rodzice, porozmawiajcie ze swoimi dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
  2. Nie posyłajcie do szkoły i do przedszkola dzieci przeziębionych.
  3. Jeżeli ktokolwiek z Państwa wrócił w ostatnich dniach z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, powinien bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
  4. Sprawdzajcie Państwo komunikaty na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
  5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia 800 190 590, telefony do PSSE Katowice: 504 559 608, 660 686 917.
  6. Jednocześnie informuję Państwa, że w zespole w ostatnim tygodniu podjęte zostały dodatkowe procedury w zakresie profilaktyki zdrowotnej: Zajęcia wychowawcze w zakresie przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym częstego i skutecznego mycia rąk; oplakatowano sale lekcyjne i toalety w stosowne ilustracje w zakresie higieny rąk; wydano polecenia do pracowników obsługi: o wzmożone czyszczenie toalet, sal lekcyjnych, sprzętów i pomocy dydaktycznych, korytarzy, szatni, czyszczenie klamek, poręczy; codziennie monitorowana jest czystość placówki.

INFORMACJA - KORONAWIRUS

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Treść Zarządzenia nr 783/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dn. 29 stycznia 2020

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zarzadzenia/zarzadzeniaSzczegoly.aspx?id=11504&menu=620

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 OBOWIĄZUJE REKRUTACJA ELEKTRONICZNA.

Oznacza to, że nabór do klas pierwszych szkół podstawowych, obejmujący dzieci z obwodu/ rejonu, jak i nabór kandydatów spoza obwodu szkoły, będzie prowadzony za pomocą systemu elektronicznego. Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych także będzie przeprowadzany za pomocą systemu elektronicznego.

ADRESY TYCH SYSTEMÓW PODANE BĘDĄ NA STRONACH UM KATOWICE ORAZ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI.

Terminy przeprowadzania rekrutacji podstawowej i uzupełniającej do klas pierwszych szkół podstawowych znajdują się w zakładce NABÓR.

OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Katowicach informuje, że zawarto porozumienie na opiekę stomatologiczną nad uczniami, której realizatorem będzie Centrum Medyczne Tommed sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Fredry 22.

Zakres opieki obejmuje:

  1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
  2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia - określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
  3. Katalog świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego został określony w treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. (Dz.U.z 2019r.poz.1199 ze zm.)

Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec objęcia Państwa dzieci opieką.

Sprzeciw skierowany być powinien bezpośrednio do świadczeniodawcy Centrum Medyczne Tommed sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Fredry 22.

Powyższy podmiot w związku z realizacją zapisów porozumienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych będzie Administratorem Danych Osobowych przekazanych mu przez Szkołę/Zespół.

Powyższy podmiot powinien spełnić wobec Państwa obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W oparciu o art. 7 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 12 kwietna 2019 r. „o opiece zdrowotnej nad uczniami” opieka stomatologiczna w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielane w dentobusie wymaga zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów uzyskanej przez Świadczeniodawcę każdorazowo przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

Wzór zgody stanowi załącznik (zakładka dokumenty).

Ponadto informujemy:

Świadczenia ogólnostomatologiczne przeprowadzane są nieodpłatnie w Centrum Medycznym Tommed Sp. Z o.o. w godzinach pozalekcyjnych w obecności rodziców ucznia, w terminie ustalonym indywidualnie przez powyższych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, na podstawie wskazań lekarskich, przekazanych w trakcie wizyty profilaktycznej (kartoteka ucznia).

MOPS - OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, będący organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
W rodzinnych formach pieczy zastępczej przebywają dzieci, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą pozostawać pod opieką rodziców. Każde dziecko pragnie domu i rodziny, która da wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, doceni i wytłumaczy. Jednak nie każde dziecko ma tyle szczęścia, by móc wzrastać w takich warunkach. Niestety na terenie naszego miasta wciąż brakuje rodzin zastępczych gotowych przyjąć pod opiekę dzieci tego potrzebujące.

W związku z powyższym poszukujemy osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia ciepła i miłości, które jednocześnie są gotowe poświęcić dzieciom czas i serce. Apel kierujemy do osób odpowiedzialnych i odważnych, gotowych podjąć to wyzwanie.

Zadaniem rodziny zastępczej jest opieka i wychowanie dzieci w tradycyjnym systemie rodzinnym oraz w atmosferze sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi dzieci.

Informacje na temat rodzicielstwa zastępczego, warunków koniecznych do bycia rodziną zastępczą oraz procedury opiniowania uzyskać można od pracowników Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Katowicach, ul. Wojewódzka 23, tel. 32 251 71 31, 32 203 17 50, 32 251 71 89 oraz od pracowników Działu ds. Rodzin z Dziećmi, ul. Jagiellońska 17, tel. 32 251 00 87.

Informacje zamieszczone są również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach: www.mops.katowice.pl w zakładce „Zostań rodziną zastępczą”.

Z poważaniem

BEZPIECZNE FERIE

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Szanowni Rodzice i Uczniowie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13

Świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek,
oraz nadzieję na Nowy Rok,
żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija.

Bezpiecznego świętowania dla wszystkich uczniów
Życzy dyrektor ZSP NR 13
K. Czubiak

NICE TO MEET YOU, EUROPE - WYNIKI

Wyniki rekrutacji do przedsięwzięcia „Nice to meet you, Europe” realizowanego w ramach programu ponadnarodowej mobilności uczniów dostępne są w zakładce dokumenty.

NICE TO MEET YOU, EUROPE

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w przedsięwzięciu "Nice to meet you, Europe" realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" dostępny jest w zakładce dokumenty.

OFERTA UBEZPIECZENIA InterRisk NNW

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłam link wraz z hasłem/kodem.

https://klient.interrisk.pl/eduplusonline
kod: hf2vx

Za pomocą w/w danych będą mogli się Państwo zalogować by ubezpieczyć dziecko. Skorzystać może każdy, nawet ten kto nie wpisał się na listę. Ubezpieczenia działa od 1 września br.

Do dnia 30 września br.  chętni  sami logują się, wypełniają formularz i opłacają składkę.

Na wniosek Rady Rodziców udało się usunąć zgodę marketingową, która pierwotnie była obowiązkowa (aktualnie figuruje jako opcja fakultatywna, nie trzeba zatem jej zaznaczać, aby dokonać ubezpieczenia).

Pragnę jednocześnie przypomnieć, że skorzystanie z n/n oferty jest dobrowolne, a całkowity koszt roczny ubezpieczenia wynosi 39 zł brutto za każde zgłoszone dziecko.
Ubezpieczenie obejmuje również dzieci, które uprawiają sport wyczynowo , przynależą do klubów UKS , Hokeja itp. Wyjątek stanowią sporty ekstremalne typu spadochroniarstwo, itp. oraz gdy uczeń pobiera wynagrodzenie.
 
W ramach ubezpieczenia można także ubezpieczyć rodzeństwo naszego dziecka pod warunkiem, że jest w wieku do 13/14 roku życia, tj. nie uczy się już w szkole średniej lub wyżej.

UWAGA: wpisując dane pojawia się okienko: "Nazwa placówki oświatowej" proszę wpisać wówczas SZKOŁA, a jeżeli ubezpieczają Państwo rodzeństwo dziecka uczące się w przedszkolu to proszę wpisać: PRZEDSZKOLE. Nie podajemy żadnych dodatkowych danych szkoły (nazwy szkoły, jej numeru, itp.)
 
W razie problemów z logowaniem, ewentualnych pytań  podaję numer telefonu  do ubezpieczyciela 664 388 378 lub 32 615 17 51.

Z poważaniem,
Maria Ryś