Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej
działającej w Szkole Podstawowej nr 51
z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach

Podstawy prawne funkcjonowania świetlic szkolnych:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz 2572 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z dnia 19 czerwca 2001 Nr.61,poz.624 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia22 stycznia 2003 Nr 6, poz 69).

 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 § 1
Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo - opiekuńczych przyjętych w Planie Pracy Szkoły, w Programie Wychowawczym, Programie Profilaktycznym oraz w koncepcji pracy szkoły.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowych cykli tematycznych opracowanych szczegółowo przez wychowawców poszczególnych świetlic.

§ 2
Cele i zadania świetlicy

Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

 1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań,
 2. Kształtowanie nawyków kultury osobistej, umiejętności współżycia w grupie,
 3. Rozwój zainteresowań oraz zdolności,
 4. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 5. Organizowaną w miarę możliwości pomoc uczniom mającym trudności w nauce,
 6. Właściwy i kulturalny wypoczynek,
 7. Współpracę ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym,

Do zadań świetlicy należy

 1. Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
 2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 3. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 6. Rozwijanie samodzielności i samorządności;
 7. Współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
 8. Organizowanie czasu na spożywanie posiłków oraz nadzorowanie wysyłania dzieci na obiad, które w tym czasie przebywają w świetlicy;
 9. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

§ 3
Założenia organizacyjne

 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicowej w godz. 6.30 -17.00. Poza tymi godzinami rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie swojego dziecka.
 2. Świetlica szkolna zgodnie z wcześniej zgłoszonymi potrzebami rodziców jest czynna w dni wolne od zajęć dydaktycznych (zgłoszenia przyjmowane przez wychowawców świetlic przynajmniej tydzień wcześniej).
 3. Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej w pierwszym dniu rozpoczęcia roku szkolnego (1 IX) poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia i złożeniu jej u dyżurujących wychowawców w wyznaczonej świetlicy. Późniejsze zgłoszenia (po 1 IX) rozpatrywane będą przez powołaną komisję do dnia 15 września.
 4. W związku z dużym zainteresowaniem opieką świetlicową, co roku rodzice zobowiązani są do wypisania nowej karty zgłoszeniowej, na której wymagane jest złożenie oświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców + nr telefonu do zakładu pracy lub pracodawcy.
 5. Na podstawie zebranych kart w dniu 1IX powołana komisja rekrutacyjna ustala listę uczniów objętych stałą opieką świetlicową i przydziela klasy do poszczególnych świetlic.
 6. Analiza informacji zawartych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy jest podstawą określenia formy i zakresu opieki oraz upoważnienia konkretnych osób do odbioru dziecka ze świetlicy.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania wychowawców o sytuacji prawnej dziecka (m.in. o przysługującym rodzicom prawach rodzicielskich).
 8. Rodzice są zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawców świetlicy o każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy, zawartego w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 9. W Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy rodzice potwierdzają podpisem zapoznanie się z Regulaminem świetlicy oraz zobowiązują się do jego przestrzegania i wyrażają zgodę na jego przepisy.
 10. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji z wyszczególnieniem godzinowym przebywania uczniów pod opieką wychowawców (każdorazowo czas przyjścia i wyjścia dziecka jest odnotowywany w zeszycie obecności).
 11. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy.
 12. Uczniowie klas pierwszych są doprowadzani do świetlicy lub odbierani z niej przez swoich opiekunów prawnych, osoby upoważnione (wpisane do karty) lub wychowawców i nauczycieli prowadzącymi zajęcia. Wychowawca ma prawo zadecydować, że jego uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy (taką pisemną decyzję zgłasza kierownikowi).
 13. Dziecko pozostaje w świetlicy, dopóki nie zostanie odebrane przez uprawnioną do tego osobę.
 14. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godz. 17, rodzic/opiekun ma obowiązek skontaktowania się z wychowawcą w celu wyjaśnienia przyczyn nieodebrania dziecka. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, wychowawca może poinformować o zaistniałej sytuacji najbliższy komisariat policji.
 15. Jeżeli rodzic kilkukrotnie zaniedba obowiązek odbierania dziecka o wskazanej godzinie, kierownik świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamiają o zaniedbaniach rodzicielskich odpowiednie instytucje.
 16. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25 osób.

  § 4

 1. Wyposażenie świetlicy podlega inwentaryzacji, korzystanie z tego wyposażenia może odbywać się wyłącznie za zgodą kierownika świetlicy i wychowawców.
 2. Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
 3. Kierownik i wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w świetlicy.
 4. Wszelkie uwagi o nieprawidłowościach pracy świetlicy należy zgłaszać kierownikowi świetlicy.

§ 5
Wychowankowie świetlicy

 1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie, których oboje rodzice pracują, dzieci z rodzin, gdzie opiekę sprawuje tylko jeden z rodziców oraz z rodzin wymagających szczególnego wsparcia i pomocy. Pierwszeństwo mają wszystkie dzieci dowożone przewozem.
 2. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom, nie uczestniczącym w lekcjach religii lub oczekującym na zajęcia dodatkowe odbywające się na terenie szkoły.

§ 6
Prawa uczestnika świetlicy

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 • korzystania z wyposażenia zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę,
 • korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań,
 • korzystania z płatnych obiadów na stołówce szkolnej,
 • do udziału w organizowanych zajęciach grupowych i indywidualnych prowadzonych przez wychowawców.

 Obowiązki uczestnika świetlicy

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 • udziału w prowadzonych przez nauczyciela zajęciach,
 • zgłaszania swojego przyjścia oraz każdorazowo meldowania swojego oddalenia się lub całkowitego opuszczenia świetlicy u wychowawcy,
 • dostarczenia pisemnej prośby rodziców w sytuacji, gdy chce zwolnic się z zajęć świetlicowych(jest to możliwe tylko w sytuacji gdy dziecko ma zaznaczone w karcie, iż może samo wychodzić ze świetlicy),
 • dostosowywania się do poleceń wychowawcy świetlicy,
 • natychmiastowego meldowania wszelkich wypadków,
 • dbania o porządek i wystrój świetlicy oraz miejsc, w których przebywamy,
 • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
 • poszanowania ciszy, spokoju oraz pracy innych,
 • szanowania własności szkoły i innych osób,
 • kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych oraz na stołówce,
 • przestrzegania regulaminu świetlicy.

§ 7
Nagrody i wyróżnienia

 1. Pochwała udzielona przez wychowawcę na forum grupy świetlicowej.
 2. Pochwała wpisana do dzienniczka lub udzielona słownie w obecności rodziców bądź wychowawcy.
 3. Wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych.

Kary

 1. Bezpośrednie upomnienie słowne i nagana udzielona przez wychowawcę (rozmowa),
 2. Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu,
 3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy,
 4. Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.

§ 8
Kontakty z rodzicami

 1. Bezpośrednie codzienne kontakty podczas przyprowadzania i odbierania dziecka ze świetlicy,
 2. Korespondencja z rodzicami,
 3. Rozmowy telefoniczne,
 4. Rozmowy okazjonalne.

§ 9
Dokumentacja świetlicy

 1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej,
 2. Dziennik zajęć,
 3. Zeszyt obecności,
 4. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej,
 5. Tygodniowy plan pracy świetlicy szkolnej,
 6. Regulamin świetlicy,
 7. Sprawozdania z działalności świetlicy.