PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Procedury bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej na czas kształcenia na odległość
od 9 listopada do dnia 29 listopada 2020 roku obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Katowicach

Podstawą do opracowania procedur są obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS, MZ, MEN.

Wszystkie osoby wchodzące na teren placówki są zobowiązane do przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Katowicach. Procedury bezpieczeństwa dla świetlicy są uszczegółowieniem procedur obowiązujących w szkole.

I PRZYJĘCIE I ODBIÓR DZIECKA

 1. Do świetlicy mogą wejść wyłącznie uczniowie, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).
 2. Do świetlicy wchodzą osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Uczniowie są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 4. Osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko zgłasza pracownikowi szkoły cel wizyty oraz imię i nazwisko ucznia. Osoba odbierająca dziecko oczekuje na nie w przedsionku szkoły.
 5. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do odbioru dziecka bezpośrednio po zakończeniu swojej pracy.

II ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

 1. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 2. Z sal, w których przebywają dzieci usunięto przedmioty, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować.
 3. Wszystkie dzieci powinny posiadać własne przybory (piórnik z pełnym wyposażeniem). Nauczyciele dysponują zapasowymi przyborami szkolnymi, które po użyciu przez uczniów będą dezynfekowane.
 4. W czasie pobytu w świetlicy uczniowie będą realizować podstawę programową zgodnie z treściami dydaktycznymi obowiązującymi na lekcjach prowadzonych przez wychowawcę w formie elektronicznej.
 5. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. Uczniowie nie przynoszą z domu żadnych innych przedmiotów przeznaczonych do zabawy.
 7. Zabawa w sali i na dworze odbywa się z zachowaniem odpowiedniego dystansu między osobami.
 8. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia i dezynfekcji rąk. Odpowiednie preparaty znajdują się w każdej sali. Dzieci mogą posiadać własne środki do higieny.

III WYSTĄPIENIE OBJAWÓW CHOROBOWYCH U UCZNIA

 1. Dziecko, u którego w trakcie pobytu w świetlicy stwierdzono objawy infekcji, w tym wzrost temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.), zostaje niezwłocznie odizolowane w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium.
 2. Nauczyciel zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez dyrekcję lub nauczyciela.
 3. O pozytywnym lub negatywnym wyniku przeprowadzonego badania rodzice/opiekunowie informują niezwłocznie dyrekcję szkoły w dniu wystąpienia objawów i wizyty u lekarza.

PROCEDURY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA CZAS KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ – od 9 listopada do 29 listopada 2020 roku
w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 13 W KATOWICACH

Procedury opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (§2c)

 1. Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest przedstawienie zaświadczenia lub oświadczenia dokumentującego miejsce zatrudnienia rodziców/opiekunów prawnych.
 3. O przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej i wszelkich kwestiach spornych decyduje Dyrektor ZSP13.