WYTYCZNE W BIBLIOTECE NA CZAS TRWANIA PANDEMII

Wytyczne obowiązujące w bibliotece Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 13 w Katowicach

NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

Postanowienia ogólne:

 • Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wchodzić tylko uczniowie szkoły, nauczyciele i pracownicy placówki.
 • Bibliotekarz w bibliotece szkolnej może używać rękawiczek. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust podczas wykonywania swoich czynności jednak musi nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas bezpośredniego kontaktu z czytelnikami.
 • Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego (dezynfekcja rąk przez nauczyciela- bibliotekarza czytelnikom wypożyczającym książki z tzw. literatury pięknej)
 • W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika wyznacza się strefę:
  • dla osoby oddającej książki i dla osoby oczekującej na wypożyczenie,
  • do składowania oddanych książek – czytelnik oddający wypożyczoną książkę odkłada w przygotowane białe pudełko z napisem odpowiadającym danemu dniu tygodnia – np. w środę z napisem środa – w celu przejścia dwudniowej kwarantanny książek. W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
 • Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz. Dodatkowo będą przygotowane tzw. „stoliki do wyboru” z konkretnymi propozycjami do wypożyczenia, które będą wymieniane przez nauczyciela – bibliotekarza.
 • Czytelnicy mogą również składać zamówienia książek drogą elektroniczną przyjętą w szkole - poprzez e-dziennik.
 • Lektury wypożyczamy we współpracy z nauczycielami – polonistami poprzez przygotowane imienne listy zbiorcze w danej klasie
 • Ograniczony zostaje dostęp do czytelni.
 • Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane dniami zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).
 • W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.
 • Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu.
 • Podczas nauki zdalnej lub hybrydowej część swoich obowiązków bibliotekarz może wykonywać w bibliotece.

Procedury opracowane na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN. Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.