ZARZĄDZENIE 15 /2019/2020

Zarządzenie 15 /2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 13 w Katowicach z dnia 22.05.2020

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu Nr 91, Miejskim Przedszkolu Nr 61, w oddziałach przedszkolnych
oraz zajęć opiekuńczo wychowawczych z elementami dydaktycznymi w klasach I-III i konsultacji w klasach VIII
w Szkole Podstawowej Nr 51 przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 13 w Katowicach
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

§ 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410),

§ 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) oraz na podstawie opinii z dnia 20 maja 2020 roku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego Urzędu Miasta Katowice zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Miejskiego Przedszkola Nr 91, Miejskiego Przedszkola Nr 61 oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III i konsultacji w klasach VIII w Szkole Podstawowej Nr 51 przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 13 w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 29 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 2.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania MP Nr 61, MP Nr 91 /oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III i konsultacji w klasach VIII w Szkole Podstawowej nr 51 przy ZSP nr 13 są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej zespołu oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 51 w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

K. Czubiak