REGULAMIN 2018/2019

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy czwartej
sportowej o profilu siatkówka i piłka nożna
w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Fryderyka Chopina w Katowicach
marzec – czerwiec 2018

 
Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz. 1808 z późniejszymi zmianami),
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego na podstawie art 18 ust.5 ustawy z dnia 14grudnia 2016 ( Dz. U z 2017 r. poz. 59).
 3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U z 2010r. Nr 127, poz. 857)
 4. Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice nr 1411/2017 z dnia 07.06.2017 r , nr 1802/2018 z dnia 07.02.2018 r.
 5. Statut Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina organizuje nabór do klasy czwartej sportowej o profilu: dziewczęta – piłka siatkowa, chłopcy – piłka nożna.

§ 2. REKRUTACJA TERMINY

L.P RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM (dotyczy uczniów,którzy nie zakwalifikowali się w pierwszym terminie lub z innych powodów nie uczestniczyli w rekrutacji) 
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków tj:

 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.
1 -16 marca 2018 17-22 maja 2018
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej na podstawie testów opracowanych przez PZPS i PZPN. 1-23 marca 2018 17-23 maja 2018
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów , ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 26 marca 2018 26 maja 2018
4. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału sportowego należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia. od 10 do 13 kwietnia 2018 Od 12 do 13 lipca 2018
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału sportowego. 5 kwietnia 2018 11 czerwca 2018
6.

Dostarczenie przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału sportowego świadectwa ukończenia klasy programowo niższej (dotyczy dzieci ubiegających się o przyjęcia spoza szkoły ).

od 22 do 25 czerwca 2018 Do 11 lipca 2018

§ 3. ZASADY REKRUTACJI

 1. Do klasy czwartej o charakterze sportowym w roku 2017/2018 przyjmowani są:
  • uczniowie, którzy ukończyli w roku szkolnym 2017/2018 klasę trzecią,
  • uczniowie, którzy wykażą się umiejętnościami potwierdzonymi dobrymi wynikami testów sprawnościowych opracowanych przez PZPS i PZPN.
 2. Do klasy sportowej o profilu piłka siatkowa i piłka nożna zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy:
  • posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
  • zaliczą testy sprawnościowe,
  • osiągają co najmniej dobre wyniki w nauce i zachowaniu,
  • wykazują zainteresowania sportowe,
  • posiadają pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów,
  • uzyskają pozytywną opinię swojego wychowawcy z klasy III.

§ 4 . SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNA

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu piłka siatkowa i piłka nożna dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna.
 2. W skład komisji wchodzą:
  • dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący,
  • nauczyciele wychowania fizycznego,
  • pedagog lub psycholog szkolny.
 3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należy:
  • przeprowadzenie postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie,
  • przeprowadzenie testu sprawności fizycznej przez nauczycieli wychowania fizycznego,
  • ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy czwartej sportowej o profilu piłka siatkowa i piłka nożna,
  • sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 5. USTALENIE LISTY UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ

 1. Do klasy czwartej sportowej o profilu piłka siatkowa i piłka nożna przyjętych będzie maksymalnie 29 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów z testu sprawności fizycznej oraz spełniają pozostałe kryteria zawarte w §3 ust. 2 regulaminu.
 2. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej przysługuje prawo odwołania do dyrektora w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
 3. Dyrektor w ciągu 7 dni rozpatruje odwołania i pisemnie odpowiada stronom.
 4. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

§ 6. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ

 1. Uczeń klasy sportowej zobowiązany jest do:
  • przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole,
  • realizacji podstawowego wymiaru godzin,
  • dbania o aktualne badania lekarskie,
  • uczestniczenia w zawodach sportowych zarówno szkolnych jak i ligowych,
  • dbania o prawidłowe relacje koleżeńskie , wysoki poziom kultury i higieny osobistej.
  • uczestniczenia w zgrupowaniach sportowych,
  • przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz przestrzegania regulaminu korzystania z sami gimnastycznej i pływalni.
 2. Za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce uczeń klasy sportowej może być zawieszony przez trenera lub wychowawcę w zawodach sportowych do czasu poprawy.
 3. Uczeń klasy sportowej sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie wpływający na pozostałych uczniów na wniosek nauczyciela wychowawcy lub trenera, za zgodą rady pedagogicznej może zostać przeniesiony przez dyrektora szkoły do klasy ogólnodostępnej.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku wystąpienia wolnych miejsc w klasie sportowej istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w późniejszym terminie.
 2. Rodzice uczniów przyjętych do klasy sportowej zobowiązani są do zaopatrzenia dziecko w: koszulkę, spodenki sportowe, dres i obuwie sportowe, czepek, okularki pływackie, kostium/kąpielówki, ręcznik, klapki basenowe.
 3. Z zasadami naboru zostają zapoznani uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie.