ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

W szkole obecnie funkcjonują dwa oddziały przedszkolne; zerówka (dzieci 5-6-letnie) i oddział integracyjny, w którym przebywają wspólnie dzieci zdrowe i dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Oddział przedszkolny jest czynny w godzinach 7.15 - 16.00.

Ramowy rozkład dnia wygląda następująco:

8.00 - 8.30 Indywidualne zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci (konstrukcyjne, plastyczne, muzyczne, z zabawką, gry i zabawy). Indywidualne zajęcia z dziećmi wymagającymi działań korekcyjno - kompensacyjnych i stymulujących.

8.30- 9.30 Śniadanie, czynności higieniczne i przygotowanie do zajęć.

9.30 -10.00 I zajęcia programowe prowadzone przez nauczyciela.

10.00-11.15 Pobyt na powietrzu, zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne na placu zabaw, sali gimnastycznej, zabawy konstrukcyjne, spacery, wycieczki; gry i zabawy przy stolikach. Indywidualne zajęcia z dziećmi wymagającymi działań korekcyjno – kompensacyjnych i stymulujących.

11.15-12.00 Obiad, czynności higieniczne, zabawy dowolne, przygotowanie do zajęć dodatkowych. Indywidualne zajęcia z dziećmi wymagającymi działań korekcyjno – kompensacyjnych i stymulujących.

12.00 -13.00 II zajęcia programowe prowadzone przez nauczyciela.

13.00-14.45 Zajęcia świetlicowe.

14.45-15.00 Podwieczorek i czynności higieniczne.

15.00-16.00 Zajęcia świetlicowe.


Ponadto w przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe nieodpłatne:

  • dla wszystkich dzieci: zajęcia korekcyjne, język angielski,
  • dla chętnych: religia, rytmika (odpłatnie),
  • dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną: zajęcia z psychologiem, rehabilitantem, logopedą,
  • w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym odbywają się różnego rodzaju warsztaty w MDK Katowice-Giszowiec, Miejskiej Bibliotece Publicznej, poznawanie Gwary Śląskiej.

Przedszkolaki aktywnie uczestniczą w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach i akademiach. Integrują się ze starszymi uczniami przez udział we wspólnych zajęciach. Sprzyja to szeroko rozumianej integracji, a ponadto dostarcza niezapomnianych wrażeń i wspomnień. W grupach przedszkolnych również organizujemy różne uroczystości i imprezy w szerokim gronie np. zajęcia otwarte, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Jasełka, Barbórka, Mikołaj, bal karnawałowy,…. Bierzemy udział w konkursach i projektach (Wielka Liga Czytelników, Kubusiowi Przyjaciele Natury).

Oddziały przedszkolne posiadają również dostęp do wyposażenia szkoły: sala doświadczania świata, sale gimnastyczne i korekcyjne, stołówka, aula, biblioteka szkolna, w miarę możliwości basen. Pozwala to na bliższe poznanie budynku szkoły i oswojenie się z miejscem przyszłej nauki.

Naszym głównym celem jest wspieranie rozwoju dziecięcego we wszystkich jego sferach. W myśl założeń nowej podstawy programowej, celem wychowania przedszkolnego jest „wspieranie całościowego rozwoju dziecka (…) realizowane (…) przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji”. Chcemy zapewniać wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju zarówno dzieci niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonymi predyspozycjami rozwojowymi. Ponadto chcemy niwelować opóźnienia w rozwoju a także wyrównywać szanse edukacyjne. Dzięki temu skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole.