Regulamin wypożyczenia bezpłatnych podręczników

Regulamin wypożyczenia bezpłatnych podręczników

oraz materiałów edukacyjnych służących do realizacji programów nauczania

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 13 w Katowicach

Podręczniki i materiały edukacyjne gromadzone są w  bibliotece szkolnej i wypożyczane kolejnym trzem rocznikom uczniów na okres jednego roku szkolnego.

  1. Książki należy zwrócić w  terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.
  2. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
  3. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
  4. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek.
  5. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne, nie wolno niczego pisać, zaznaczać, należy go obłożyć, zabezpieczając przed zniszczeniem. Podręczniki należy w wyznaczonym do tego miejscu podpisać – imieniem i nazwiskiem dziecka.
  6. Uczniowie, którzy zmieniają klasę muszą o tym poinformować nauczyciela – bibliotekarza.
  7. Uczniowie zmieniający miejsce zamieszkania w tym szkołę są zobowiązani oddać wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki.
  8. W przypadku ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych - uczeń nie oddaje tychże dokumentów w szkole macierzystej, a wypożyczone dokumenty stają się własnością organu prowadzącego nową szkołę.
  9. Rodzice/opiekunowie ucznia wypożyczającego podręczniki podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

 


……………………….                                                                                                                                                                              Katowice, dnia ……………….

/pieczątka szkoły/  

Oświadczenie

Przyjmuję do wiadomości, że jestem odpowiedzialna(y) za właściwe użytkowanie wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych w roku szkolnym ……………………………. przez moje dziecko ………………………………………………………………………………………… ucznia klasy …………….

W przypadku zniszczenia, zgubienia lub nieoddania do biblioteki szkolnej wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych ponoszę odpowiedzialność finansową zgodnie z art. 22 ak ust. 3 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 811).

…………………………….

/data i czytelny podpis/