Zarządzenie nr 8 /2019

ZARZĄDZENIE NR 8 /2019 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Z DNIA 5 sierpnia 2019 r.

zmieniające Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej.

Art. 106 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)  oraz art. 3 ustawy z dnia 05.09.2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów  i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454 ze zm.).

Zarządza się co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 1/2013/2014 w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej § 3 otrzymuje brzmienie:

 „§ 3”

Cena posiłku wynosi:

  1. Dla uczniów, których koszty obiadu pokrywają rodzice wynosi 4 zł i obejmuje koszty produktów do ich przygotowania.
  2. Dla uczniów, którym przyznano świadczenie socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dla pracowników pedagogicznych wynosi 6,41 zł i obejmuje koszty produktów wykorzystanych do ich przygotowania i koszty przygotowania posiłku. Dla pracowników nie będących nauczycielami koszt posiłku wynosi 6,41 zł + 8% Vat tj. 6,92 zł.
  3. Dla dzieci oddziałów przedszkolnych, których koszty obiadu pokrywają rodzice – 6 zł dzienne wyżywienie, obejmujące : śniadanie 2 zł, obiad 2,50 zł, podwieczorek 1,50 zł.
  4. Dla dzieci oddziałów przedszkolnych którym przyznano świadczenie socjalne w formie 3 posiłków dziennie, za których opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosi – 8,41 zł i obejmuje koszty produktów wykorzystanych do ich przygotowania i koszty przygotowania posiłku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 r.