Zarządzenie nr 2/2016

Zarządzenie nr 2/2018 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach z dnia 15 lutego 2018r.

zmieniające Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 13 luty 2017r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej.

Art. 106 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)  oraz art. 3 ustawy z dnia 05.09.2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów  i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454 ze zm.).

Zarządza się co następuje:

§ 1

 W Zarządzeniu Nr 1/2013/2014 w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej § 3 pkt 2 i 4 otrzymują brzmienie:

 „§ 3”

  1. Dla uczniów, którym przyznano świadczenie socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dla pracowników wynosi 5,41 zł i obejmuje koszty produktów wykorzystanych do ich przygotowania i koszty przygotowania posiłku. Dla pracowników nie będących nauczycielami koszt posiłku wynosi 5,41 zł + 8% VAT tj. 5,84 zł.
  1. Dla dzieci oddziałów przedszkolnych którym przyznano świadczenie socjalne w formie 3 posiłków dziennie, za których opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosi – 7,41 zł i obejmuje koszty produktów wykorzystanych do ich przygotowania i koszty przygotowania posiłku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.03.2018r.