STYPENDIA SZKOLNE

Warunki przyznawania stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018

  • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
  • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 514,00 zł netto.
  • Miejsce zamieszkania ucznia na terenie gminy Katowice.
  • W przypadku składania wniosku na więcej niż jedno dziecko należy pamiętać o konieczności złożenia wniosków dla wszystkich dzieci uczęszczających do szkół w tym samym terminie.
  • Świadczenie wychowawcze „500+” o którym mowa w Ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, nie będzie wliczane do dochodu rodziny.
  • Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (za maj lub sierpień) - należy złożyć oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach (w przypadku rodzeństwa uczęszczającego do różnych szkół, rodzic składa oświadczenie tylko w jednej z nich).

Wnioski można składać od 04.09.17 go15.09.17r. w sali 144 w godzinach pracy pedagoga szkolnego.

Druki wniosków są do odebrania w gabinecie pedagoga szkolnego s. 144, na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.