STYPENDIA SZKOLNE

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, (tj. stypendium szkolne) na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane będą w dniach od 03.09.2019 do 16.09.2019 r.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi 528 zł netto na jedną osobę w rodzinie. Wnioski wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie szkolnym, w gabinecie pedagoga - sala 144.

Wnioski będą przyjmowane tylko w gabinecie pedagoga szkolnego w godzinach:

  • Poniedziałek 8.00-17.00
  • Wtorek 11.30 – 17.30
  • Środa 8.00- 15.00
  • Czwartek 8.00 – 17.00
  • Piątek 8.00-14.30

Stypendium szkolne przysługuje uczniom/słuchaczom/wychowankom zamieszkałym na terenie miasta Katowice:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Zgodnie z art. 25 KC miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Zgodnie z art. 26 § 1 KC miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Na podstawie § 2 jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

W związku z powyższym uczniowie mieszkający poza Katowicami, pobierający naukę w katowickich szkołach publicznych lub niepublicznych i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.